LAGSTIFTNING
Sevesolagen påverkar ett flertal olika lagstiftningar, t.ex. miljöbalken, arbetsmiljölagen, plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor.

LAGSTIFTNING

Att navigera rätt mellan de olika lagstiftningarna kräver insikt i regelverken, framförhållning samt löpande intern och extern dialog. Tillämpningen av Sevesolagen läggs ofta på miljöchefen i företagen, men det är långt ifrån alltid möjligt för denne att hantera det breda spektrum av frågor som aktualiseras, bl.a. gällande ansvarsfrågorna. Advokatfirman Delphi har en djup och bred kunskap avseende de berörda lagstiftningarna samt de särskilda branscher där de aktuella frågeställningarna är av stor betydelse.

KONTAKTPERSON:
Erica Nobel, 040-660 79 04, erica.nobel@delphi.se
Christian Härdgård, 040-660 79 46, christian.hardgard@delphi.se


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2020