Välkommen till PS Group & Informationsbolaget

SEVESO III

Nu gäller ett nytt Sevesodirektiv

1 juni 2015 börjar Seveso III-direktivet att gälla i Sverige.

    Det nya direktivet innehåller flera viktiga nyheter:

  • I den högre nivån ska företagen utarbeta en säkerhetsrapport. Rapporten ska visa att företaget infört en säkerhetspolicy och säkerhetsledningssystem.
  • Rollfördelningen när det gäller intern räddningsplan har förtydligats.
  • I den lägre kravnivån ska det finnas ett handlingsprogram.
  • Gemensamt för båda nivåerna är att kraven på information till allmänheten har skärpts. Närboende ska informeras om risker, planer m.m. minst vart femte år. All information ska finnas tillgängligt digitalt på kommunens hemsida.
  • Allmänheten ska ges möjlighet att lämna synpunkter på räddningsplanen och tillsynsprotokollen ska vara tillgängliga för de närboende.
  • MSB anser att verksamheternas övningsverksamhet måste förbättras. Sverige är sämst i Europa på att öva.Vi hjälper er med olika produkter och tjänster.

PS Group och Informationsbolaget står till er tjänst med produkter och tjänster inom ramen för Sevesodirektivet.
I Sveriges finns 403 registerade Sevesoföretag. Alla omfattas av begreppet Farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor (2:4).

Läs mer om våra tjänster här nedan genom att klicka på aktuell rubrik.


PS Group
Informationsbolaget

© PS Group & Informationsbolaget 2021